top of page

Algemene Voorwaarden

Apparatuur

Center for Animal Laser Therapy – (“CALT”) is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in laser-behandelingen met behulp van lasers van het bedrijf ASALASER dat is gevestigd aan Via Galileo Galilei, 23, Arcugnano, Italië. Deze unieke lasers worden gebruikt omdat deze lasers wel het hoog vermogen hebben om in de diepte te kunnen behandelen maar er geen thermische schade kan ontstaan door het gebruik van het gepatenteerde Multi Locked System (MLS). Dit zorgt ervoor dat er geen warmte ontwikkeld kan worden in het te behandelen weefsel waardoor er geen necrose kan ontstaan.

 

Bevoegdheden

CALT is een bedrijf dat uitsluitend behandelt na het vaststellen van een blessure door een dierenarts. CALT stelt zelf geen diagnose. Na diagnose van de dierenarts of fysiotherapeut stelt CALT een behandelplan op dat is gebaseerd op het gebruik van onze ASA lasers.

 

Toestemming voor contact dierenarts

Neem tijdig contact op met uw dierenarts om het patiëntenverslag aan te vragen. Indien het paard/ hond al door uw dierenarts gezien/behandeld is, vragen wij u om het verslag van de behandeling vooraf te mailen of tijdens het eerste consult mee te nemen. Ook eventuele behandelverslagen van andere therapeuten/specialisten kunnen hierbij van belang zijn Indien er nog geen behandelverslag van de dierenarts/therapeut/specialist is, kan CALT contact leggen met uw dierenarts over de verdere voortzetting van de behandeling van uw dier inclusief ondersteuning met lasertherapie van de behandeling. Hiervoor heeft CALT uw toestemming nodig. Door het sluiten van een behandelovereenkomst geeft u CALT toestemming om te allen tijde contact op te nemen met uw dierenarts en andere therapeuten en/of specialisten. Uiteraard zal dit contact enkel gelegd worden indien CALT dit noodzakelijk acht en zal dit zoveel als mogelijk vooraf met u overlegd worden. De besproken informatie over het dier zal in vertrouwen en met respect behandeld worden en niet met derden worden gedeeld, tenzij u daarvoor toestemming geeft. CALT zal aan u doorgeven dat er met de dierenarts/specialist overleg zal zijn en/of is geweest.

Informatie

Voor de behandeling dient u alle gegevens en informatie over paard/hond te verstrekken en geen gegevens achter te houden die voor de behandeling van belang kunnen zijn. Indien achteraf blijkt dat niet alle benodigde informatie is verstrekt dan is CALT gerechtigd om de behandeling staken en zijn wij niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het achterhouden van deze informatie.

 

Behandelplek

Om uw paard/hond zo goed mogelijk te kunnen behandelen zijn een aantal aspecten van belang: Het dier is die dag matig getraind en wordt schoon en droog voor de behandeling gepresenteerd. Verder is het van belang dat het dier gewend is om aangeraakt te worden en voetjes kan geven zonder dat er een onacceptabel risico is voor de behandelaar van CALT. De meest geschikte plaats om paard/hond te behandelen is een schone plek met een vlakke ondergrond. Het is prettig als dit een overdekte ruimte is met voldoende licht. In geval van paarden: zorg dat het paard niet in het weiland staat of in de paddock maar op een rustige stal/spuitplaats/poetsplaats.

Algemene Voorwaarden,

 

Privacyverklaring en overige mededelingen

De definities die altijd in algemene voorwaarden horen: Laserbehandelaar: is een behandelaar die met behulp van een laserapparaat het paard/hond behandelt. De laserbehandelaar heeft een interne opleiding genoten en is op de hoogte met het gebruik van de apparatuur. De laserbehandelaar is geen dierenarts en stelt geen diagnose, het is dus vereist dat de klant eerst een dierenarts bezocht heeft om een diagnose te stellen. Klant: de eigenaar van de te behandelen dier en/of de aanbieder van het dier in wiens opdracht CALT behandelingen verricht en/of adviezen geeft. Patiënt(en): het door de klant ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren die middels laser etc. behandeld wordt. Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen Center for Animal Laser Therapie (“CALT”) en de klant tot het verrichten van laserbehandelingen, en/of het geven van adviezen. Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de praktijk is gesteld.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tot stand komen tussen CALT en de klant/debiteur, voor zover daarvan niet van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de klant binden CALT niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien CALT schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

 

Artikel 2: Totstandkoming (behandel)overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij bij de aanbieding anders is aangegeven.

 

2.2 De tussen CALT en de klant te sluiten (behandel)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door CALT is bevestigd, dan wel wanneer CALT met de uitvoering van de behandeling is begonnen.

 

2.3 CALT heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die CALT heeft moeten maken om de aanbieding aan de klant te verstrekken, in rekening te brengen.

 

2.4 CALT heeft het recht om het sluiten van een behandelovereenkomst, ten aanzien van een aan haar ter behandeling aangeboden patiënt, om haar moverende redenen te weigeren, dan wel slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen.

 

Artikel 3 Inhoud (behandel)overeenkomst

De tussen CALT en de klant gesloten (behandel)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van CALT tot het leveren van laserbehandeling en/of advies. CALT voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.

 

Artikel 4: Tussentijdse beëindiging (behandel)overeenkomst

4.1 De tussen CALT en klant gesloten (behandel)overeenkomst kan in de volgende gevallen tussentijds worden beëindigd: • Op het uitdrukkelijk verzoek van de klant, waarbij de klant zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of CALT in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de klant en zo nodig de klant hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen; • Indien de te behandelen patiënt overlijdt; • Indien CALT van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat; • Indien het vertrouwen tussen CALT en de klant op ernstige wijze is verstoord.

 

4.2 Indien de (behandel)overeenkomst op eenzijdig verzoek van CALT tussentijds wordt beëindigd, dan zal CALT, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en zijn motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

 

4.3 Indien de (behandel)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden.

Artikel 5: Tarieven en betaling

5.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW. De BTW wordt apart op de factuur vermeld. De kosten voor de behandeling en voorrijkosten kunnen bij voorbaat doorgegeven worden indien aangevraagd.

 

5.2 Vooraf wordt er mondeling of schriftelijk overeengekomen of de behandeling per keer, wekelijks of maandelijks worden gefactureerd. Facturen worden gemaild en hebben een betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. Het factuurbedrag dient uiterlijk op de 14e dag na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van CALT.

 

5.3 De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door CALT in rekening worden gebracht voor de door haar verrichte werkzaamheden.

 

5.4 Indien de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, is de Klant/Debiteur in verzuim. In dat geval is CALT gerechtigd om (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen alsmede de wettelijke (handels)rente, vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele voldoening. Indien de klant/debiteur een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, als bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW. Indien de Klant/Debiteur een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrag, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00.

 

Artikel 6: Annulering

Afspraken dienen 24 uur van tevoren schriftelijk geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet binnen 24 uur van tevoren geannuleerd is, worden de kosten in rekening gebracht. Indien u de afspraak vergeet en de CALT-behandelaar onverrichte zake naar de locatie van uw paard/hond gekomen is, zullen alle kosten (consult- en reiskosten) in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7: Klachten

7.1 CALT doet er alles aan om de Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de behandeling.

 

7.2 Klachten over de uitvoering van de behandeling moeten binnen bekwame tijd (maximaal 30 dagen) nadat de Klant het gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CALT.

7.3 De Klant dient CALT in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en naar eigen inzicht af te handelen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien CALT op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de laserbehandelingen ten behoeve van de behandelde blessure met een maximum van Euro 1.000,00 (zegge een duizend euro). Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie en dergelijke.

 

8.2 CALT sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door klant en te zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

 

Artikel 9: Eigendom, Administratie, Privacy en AVG

Per 25 mei 2018 is de AVG wet ingetreden. Om aan deze voorwaarden te voldoen heeft CALT de volgende maatregelen genomen: - CALT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zij is de Functionaris gegevensverwerking van de praktijk. - Alleen voor de behandeling belangrijke gegevens zullen gevraagd, genoteerd en bewaard worden. Dit zijn uw N.A.W. gegevens, telefoonnummer en email adres, naam dierenarts en de gegevens van uw dier. Indien de klant jonger is dan 16 jaar dan is er toestemming van ouder of voogd nodig. - CALT zal administratie en verslagen en andere bescheiden met betrekking tot klant en dier gedurende 3 tot 5 jaren bewaren (zie onder) . De klant kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden. - Deze gegevens zijn nodig voor het voeren van een degelijke Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) administratie, het opmaken van de factuur, het onderhouden van contact of om belasting technische redenen. - De gegevens blijven bij CALT en de klant. Er wordt geen marktonderzoek of andere dataverwerking gedaan. CALT stuurt indien nodig een factuur en houdt een goed onderzoek- en behandeloverzicht bij en stuurt indien nodig een verslag naar de dierenarts/collega. Dit is altijd in overleg met en na goedkeuring van de klant. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het verlenen van de zorg passend bij uw hulpvraag. - Indien CALT vervangen wordt door een collega laserbehandelaar dan is diegene zelf verplicht tot het geheimhouden van de gegevens. CALT zal die collega vragen een geheimhoudingverklaring te tekenen. - De gegevens worden elektronisch verzameld en op veilige manier opgeslagen of verwerkt. CALT is de enige die bij deze gegevens kan. - “Right to be forgotten” Mocht de klant gebruik willen maken van het recht “ right to be forgotten” dan kan CALT daar grotendeels aan voldoen. CALT is verplicht tot het bijhouden van een gedegen administratie. Indien de klant gebruik wil maken van dit recht dan blijven de gegevens geanonimiseerd of onder pseudoniem in de administratie staan (bijvoorbeeld Naam paard, Chipnummer / levensnummer, etc.). - Voor de financiële administratie is CALT verplicht om de gegevens 5 jaar te bewaren. Indien CALT langer dan 3 jaar niet bij de klant/patiënt is geweest voor een behandeling dan zal zij het dossier vernietigen en je gegevens verwijderen (financiële administratie dus na 5 jaar indien van toepassing).

 

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1 Foto's en films Tijdens het consult en eventuele behandelingen kan het voorkomen dat er foto's en/of films van uw huisdier gemaakt worden. Het materiaal zal bewaard worden volgens AVG-wetgeving. CALT behoudt het recht voor om deze (na overleg) te gebruiken voor geanonimiseerd publicatie op haar website, lezingen en/of in wetenschappelijke artikelen die wij schrijven in samenspraak met het bedrijf waarvan wij de lasers gebruiken. Tenzij de klant hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. CALT kan permissie vragen aan de klant om foto’s en van de patiënt/klant op haar socials te plaatsen. Dit kan ook geanonimiseerd indien gewenst. CALT vraagt voor plaatsing schriftelijk toestemming. Indien klant van de behandelaar van CALT foto’s of films maakt, mogen deze niet zonder toestemming CALT gebruikt worden op social media of in andere publicaties.

 

10.2 Wetenschappelijk onderzoek CALT heeft het recht om gegevens te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de klant hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. CALT zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de klant.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op alle (behandel)overeenkomsten tussen CALT en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van CALT bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen

Download de algemene voorwaarden in PDF

bottom of page